Nieuwe voorzitter HKV gezocht

Doordat Rob geen voorzitter meer is van de vereniging moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Conform het huishoudelijk reglement zijn de werkzaamheden van een voorzitter van de HKV als volgt:
“De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen. In overleg met de secretaris maakt hij de agenda op voor de vergaderingen. Hij bepaalt wanneer bestuursvergaderingen worden gehouden, met dien verstande dat wanneer drie bestuursleden een bestuursvergadering verlangen, hij hieraan binnen 14 dagen dient te voldoen. Hij tekent met de (1e of 2e) secretaris de notulen, besluiten en overeenkomsten en met de penningmeester alle financiële verbintenissen betreffende de vereniging. Hij is de woordvoerder en in voorkomende gevallen de vertegenwoordiger van het bestuur. De voorzitter draagt zorg voor het uitvoeren van alle wettig genomen besluiten.”

We zoeken iemand die de vereniging, samen met de andere bestuursleden, wil leiden, rekening houdend met allerlei veranderingen in de maatschappij, maar ook met veranderingen binnen de HKV. We willen graag over enkele jaren een 100 jarige zijn, met een jeugdig elan.
Met wie kom je te werken?
Jeanine Bovenkamp (kandidaat te kiezen 1e secretaris)
Ed van den Bosch 2e secretaris
Michel van Megen 1e penningmeester
Birgit Vermeulen (kandidaat te kiezen 2e penningmeester)
Paul Boelens (kandidaat te kiezen algemeen lid / vertegenwoordiging Suppers)
Erik Oosterbaan 2e voorzitter (aftredend/herkiesbaar)
Wil je jezelf ter beschikking stellen voor de functie van voorzitter, neem contact op met Erik Oosterbaan tijdens clubavonden of via tel 0618396554 of mail erik@alertheid.nl

Voor het geval dat niemand zich beschikbaar wil stellen wil Erik Oosterbaan voor het komende jaar de functie van voorzitter op zich nemen. Hij stoot dan wel de taken nieuwsbrief en website af. Ook de contacten met de buitenwereld moeten meer verdeeld worden. Voor het bijhouden van de website en de nieuwsbrieven hebben Erik-Jan en Steven zich beschikbaar gesteld. Om op de hoogte te zijn van nieuws en besluiten zullen zij als bestuurslid bij toerbeurt in vergaderingen aanwezig zijn.